komornik

Komornik – zawód nie dla każdego

Komornik to profesja, która zazwyczaj jest źle odbierana w społeczeństwie, ale nie brakuje tych, którzy chcieliby ten zawód uprawiać. Jednym z głównych powodów chęci zostania komornikiem niestety nie jest społeczny szacunek, jakim cieszą się inne zawody prawnicze, a… zarobki. Sprawdź, kto może zostać komornikiem, kto nadaje się do tego zawodu i jakie pieniądze można zarobić.

Zanim jednak sprawdzisz, jakie musisz mieć wykształcenie i jakie inne warunki trzeba spełnić, by zostać komornikiem, musisz zdawać sobie sprawę, że komornik to nie zawód dla każdego. To jedna z profesji, która wymaga niezwykle dużej odporności psychicznej. Komornik na co dzień ma do czynienia z ludzkimi dramatami, więc musi umieć panować nad własnymi uczuciami, a to bywa naprawdę trudne. Komornik musi również często się mierzyć z pewnym ostracyzmem społecznym, bo często jest postrzegany jako osoba czyniąca samo zło. Choć nieprofesjonalne zachowanie komornika może się zdarzyć, podobnie jak w wielu innych zawodach, to ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że komornicy działają wyłącznie na podstawie orzeczeń sądowych i to nie oni są władni rozstrzygać spory. Niesłusznie więc przypisuje im się złe intencje, oni po prostu wykonują postanowienia sądów.

Kto może zostać komornikiem?

Wszelkie wymagania, którym musi sprostać kandydat na komornika, reguluje odpowiednia ustawa. Do najważniejszych z nich należy posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego lub administracyjnego. Kandydat musi mieć ukończone 26 lat i posiadać obywatelstwo polskie. Niezbędnym warunkiem jest odbycie aplikacji komorniczej oraz przepracowanie co najmniej dwóch lat na stanowisku asesora komorniczego.

Aby jednak rozpocząć aplikację komorniczą, należy najpierw zdać egzamin państwowy, który organizowany jest raz w roku. Przeprowadza się go w formie testu. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą z zakresu prawa samorządowego, konstytucyjnego i administracyjnego. Dopiero zdanie tego egzaminu staje się przepustką do ubiegania się o wpisanie na listę aplikantów komorniczych. Aplikacja trwa dwa lata i przebiega pod okiem opiekuna zwanego komornikiem patronem. Taką aplikację można odbyć chociażby w kancelarii Komornik Sądowy Tarnów. Po zakończeniu aplikacji kandydat na komornika przystępuje do egzaminu komorniczego, ale zdanie tego egzaminu nie oznacza rozpoczęcia pracy na stanowisku pełnoprawnego komornika. Najpierw trzeba przepracować dwa lata jako asesor w kancelarii komorniczej.

Zakres obowiązków komornika

Ustawa szczegółowo precyzuje zakres obowiązków komornika sadowego. Najważniejszą kwestią jest to, że osoba na stanowisku komornika wykonuje czynności egzekucyjne wyłącznie na mocy orzeczeń sądowych. Czynności te polegają na ściąganiu należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Oznacza to, że komornik nie może działać na zwykły wniosek wierzyciela. Każdy, kto chce odzyskać swoją własność, musi posiadać prawomocne orzeczenie sądu z klauzulą jego wykonalności.

Oprócz ściągania należności komornicy wykonują także spisy inwentarza oraz weryfikują faktyczny stan posiadania i stan przychodów potencjalnych dłużników, jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego.

Zarobki komornika

Zarobki aplikanta komorniczego i komornika na początku są przeciętne. Aplikant zwykle zarabia niewiele ponad najniższą pensję krajową. Zarobki komornika zależą od jego stażu pracy oraz od liczby przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Trzeba też pamiętać, że w Polsce liczba miejsc pracy dla komorników nie jest zbyt wielka i jest ona także uregulowana ustawą. Może się więc zdarzyć tak, że trudno będzie znaleźć pracę w tym zawodzie.